Jaarvergadering 2017 RONA

Geplaatst op 10 april 2017

Onze overkoepelende zusterorganisatie RONA houdt haar algemene ledenvergadering op donderdag 20 april a.s. vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van De Steeg, Hoofdstraat 3. Na het gebruikelijke statutaire gedeelte, zoals het goedkeuren van de jaarstukken 2016, zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen rond Basisnet Spoor = vervoer gevaarlijke stoffen. De moeite waard dus!

Jaarvergadering 2017

Geplaatst op 28 februari 2017

De statutaire Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 28 februari in Stadscentrum Het Parochiehuis te Delden.

Verslag ALV 28 februari 2017

De aan de orde gestelde stukken betroffen:

Verslag ALV 16 februari 2016

Jaarverslag 2016 bestuur

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Na afloop van de statutaire vergadering zijn recente ontwikkelingen op de gebieden geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen aan de orde geweest.

Trillingen spoor

Geplaatst op

De staatssecretaris I&M heeft de Tweede Kamer bij brief van 22 februari 2017 geïnformeerd over een RIVM-rapport inzake spoortrillingen. Het rapport is te downloaden via Documentatie / Trillingen.

Goederentrein ontploft in Bulgarije

Geplaatst op 2 januari 2017

Op 10 december 2016 heeft zich in Bulgarije een ramp voorgedaan met een goederentrein waarbij zeven mensen zijn omgekomen, enkele tientallen gewond, en woningen in een straal van 300 meter zijn verwoest. Dit is een mogelijkheid waar wij al jaren voor waarschuwen. Het krantenbericht is hier in te zien.

secretariaat

Geplaatst op 28 november 2016

Onze secretaris, mevr. Y. Eibergen, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen omdat zij de komende tijd in het buitenland zal verblijven. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezetheid waarmee ze vanaf de start van AGH eind 2012 haar taak heeft ingevuld, en heeft dit vergezeld doen gaan van enig leesplezier naar keuze.
Het adres van het secretariaat is vanaf nu dat van de voorzitter,
ir. P. Koppen de Neve, Villapark 13, 7491 BT  Delden.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geplaatst op 6 juli 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 mei 2016 een rapportage aangeboden over de naleving van de registratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit mede in verband met het hogere aantal goederentreinen als gevolg van de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Zij concludeert dat tussen de 35% en 40% van de opgaven in het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) niet overeenkomt met de actuele lading. Daarmee is een verhoogd risico gecreëerd. Overigens blijkt er een groot verschil in accuratesse te bestaan in de opgaven van verschillende vervoerders. De staatssecretaris kondigt maatregelen aan ter verbetering van de situatie.
Zie Documentatie onder Derde Spoor Zevenaar – Oberhausen.

Geluidsrapport spoor Ambt Delden

Geplaatst op

Zoals bekend zal zijn heeft Sensornet in de periode juli 2014 t/m juni 2015 o peen aantal punten langs de IJssellijn (IJL), Twentelijn (TL) en Twentekanaallijn (TKL) continu geluidsmetingen verricht. Deze waren destijds ook online te volgen. Gedateerd 10 mei 2016 is door DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. een analyse uitgebracht van de meetresultaten bij Ambt Delden. Uit deze analyse volgt dat het geluid binnen het vastgestelde geluidproductieplafond is gebleven en dat er geen significante uitschieters waren. Het rapport is te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2015.

Door Paul Driessen van de Omgevingsdienst Nijmegen is hiervan een samenvatting gegeven (die tevens is gepresenteerd tijdens de ALV van de Rona op 20 april jl. in Delden). Deze samenvatting staat eveneens bij Documentatie onder Naleving / 2015.

GS van Overijssel heeft mede namens GS van Gelderland bij brief van 31 mei 2016 aan de staatssecretaris aandacht gevraagd voor deze rapportage en de conclusies die hieraan zijn verbonden. Het meeste commentaar betreft de IJL en de TL, maar ook over de TKL worden enkele opmerkingen gemaakt. Zie Documentatie onder Naleving / 2016.

Aantal goederentreinen TKL

Geplaatst op 25 juni 2016

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende een half jaar, namelijk de periode oktober 2015 t/m maart 2016. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 13 goederentreinen Goor passeren, oftewel ruim drie per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis. Deze aantallen vallen binnen het geluidproductieplafond dat voor de TKL is vastgesteld.

Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2016.

ALV 16 februari 2016

Geplaatst op 16 februari 2016

Op 16 februari 2016 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, dit jaar weer in Delden.
Het belangrijkste onderwerp was het jaarverslag 2015 Bestuursverslag AGH 2015,
alsmede enkele financiële zaken.
Het verslag van deze vergadering Notulen ALV 16 februari 2016 is hier te downloaden.

Naleving geluidproductieplafonds 2014

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben de Tweede Kamer bij brief van 13 januari 2016 geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2014 van ProRail alsmede hun mening hierover in de Nota van Bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014. Hieruit volgt dat er voor de TKL in 2014 geen overschrijding van de geluidsnormen heeft plaatsgevonden. De brief en de beide nota’s zijn te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2014.