Jaarvergadering 2017

Geplaatst op 28 februari 2017

De statutaire Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 28 februari in Stadscentrum Het Parochiehuis te Delden. Zodra het verslag door het bestuur is vastgesteld zal het hier op de site worden geplaatst. De aan de orde gestelde stukken betroffen:

Verslag ALV 16 februari 2016

Jaarverslag 2016 bestuur

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Na afloop van de statutaire vergadering zijn recente ontwikkelingen op de gebieden geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen aan de orde geweest.

Trillingen spoor

Geplaatst op

De staatssecretaris I&M heeft de Tweede Kamer bij brief van 22 februari 2017 geïnformeerd over een RIVM-rapport inzake spoortrillingen. Het rapport is te downloaden via Documentatie / Trillingen.

Goederentrein ontploft in Bulgarije

Geplaatst op 2 januari 2017

Op 10 december 2016 heeft zich in Bulgarije een ramp voorgedaan met een goederentrein waarbij zeven mensen zijn omgekomen, enkele tientallen gewond, en woningen in een straal van 300 meter zijn verwoest. Dit is een mogelijkheid waar wij al jaren voor waarschuwen. Het krantenbericht is hier in te zien.

secretariaat

Geplaatst op 28 november 2016

Onze secretaris, mevr. Y. Eibergen, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen omdat zij de komende tijd in het buitenland zal verblijven. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezetheid waarmee ze vanaf de start van AGH eind 2012 haar taak heeft ingevuld, en heeft dit vergezeld doen gaan van enig leesplezier naar keuze.
Het adres van het secretariaat is vanaf nu dat van de voorzitter,
ir. P. Koppen de Neve, Villapark 13, 7491 BT  Delden.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geplaatst op 6 juli 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 mei 2016 een rapportage aangeboden over de naleving van de registratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit mede in verband met het hogere aantal goederentreinen als gevolg van de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Zij concludeert dat tussen de 35% en 40% van de opgaven in het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) niet overeenkomt met de actuele lading. Daarmee is een verhoogd risico gecreëerd. Overigens blijkt er een groot verschil in accuratesse te bestaan in de opgaven van verschillende vervoerders. De staatssecretaris kondigt maatregelen aan ter verbetering van de situatie.
Zie Documentatie onder Derde Spoor Zevenaar – Oberhausen.

Geluidsrapport spoor Ambt Delden

Geplaatst op

Zoals bekend zal zijn heeft Sensornet in de periode juli 2014 t/m juni 2015 o peen aantal punten langs de IJssellijn (IJL), Twentelijn (TL) en Twentekanaallijn (TKL) continu geluidsmetingen verricht. Deze waren destijds ook online te volgen. Gedateerd 10 mei 2016 is door DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. een analyse uitgebracht van de meetresultaten bij Ambt Delden. Uit deze analyse volgt dat het geluid binnen het vastgestelde geluidproductieplafond is gebleven en dat er geen significante uitschieters waren. Het rapport is te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2015.

Door Paul Driessen van de Omgevingsdienst Nijmegen is hiervan een samenvatting gegeven (die tevens is gepresenteerd tijdens de ALV van de Rona op 20 april jl. in Delden). Deze samenvatting staat eveneens bij Documentatie onder Naleving / 2015.

GS van Overijssel heeft mede namens GS van Gelderland bij brief van 31 mei 2016 aan de staatssecretaris aandacht gevraagd voor deze rapportage en de conclusies die hieraan zijn verbonden. Het meeste commentaar betreft de IJL en de TL, maar ook over de TKL worden enkele opmerkingen gemaakt. Zie Documentatie onder Naleving / 2016.

Aantal goederentreinen TKL

Geplaatst op 25 juni 2016

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende een half jaar, namelijk de periode oktober 2015 t/m maart 2016. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 13 goederentreinen Goor passeren, oftewel ruim drie per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis. Deze aantallen vallen binnen het geluidproductieplafond dat voor de TKL is vastgesteld.

Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2016.

ALV 16 februari 2016

Geplaatst op 16 februari 2016

Op 16 februari 2016 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, dit jaar weer in Delden.
Het belangrijkste onderwerp was het jaarverslag 2015 Bestuursverslag AGH 2015,
alsmede enkele financiële zaken.
Het verslag van deze vergadering Notulen ALV 16 februari 2016 is hier te downloaden.

Naleving geluidproductieplafonds 2014

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben de Tweede Kamer bij brief van 13 januari 2016 geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2014 van ProRail alsmede hun mening hierover in de Nota van Bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014. Hieruit volgt dat er voor de TKL in 2014 geen overschrijding van de geluidsnormen heeft plaatsgevonden. De brief en de beide nota’s zijn te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2014.

Trillingen

Geplaatst op 6 juli 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail verzocht mogelijke maatregelen ter beperking van trillingshinder vanwege het spoorgebruik en de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de praktijk in beeld te brengen. In dat verband is door ProRail / Grontmij een maatregelencatalogus opgesteld, die 8 januari 2016 is gepubliceerd. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om maatregelen tegen het ontstaan en de transmissie van trillingen vanwege het spoorgebruik te treffen. Het onderzoek bestaat uit een (inter)nationale inventarisatie van bestaande technieken. De maatregelencatalogus is een database die op een gestructureerde wijze inzicht in de beschikbare technieken, de producteigenschappen, de effectiviteit van de maatregelen en de toepassingsmogelijkheden van de trillingreducerende maatregelen biedt. De catalogus bevat technische maatregelen ter beperking van trillingshinder. Op grond van de huidige wet- en regelgeving kunnen door ProRail immers alleen maatregelen getroffen worden die betrekking hebben op de infrastructuur en de bodem in de nabijheid van het spoor. Procesmaatregelen die betrekking hebben op het materieel of het spoorgebruik (bijvoorbeeld aanpassen van routering, snelheidsreductie) alsmede technische maatregelen aan het rijdend materieel (bijvoorbeeld aanpassen van vering van wagons en rijtuigen) kan ProRail niet afdwingen bij vervoerders op het spoor. Deze vallen derhalve buiten dit onderzoek.

Voorts heeft het RIvM een Notitie Trillingen opgesteld en d.d. 6 november 2015 gestuurd aan de Directie Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie IenM. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Eerder verschenen van het RIvM over dit onderwerp de rapporten Gezondheidseffecten van trillingen door treinen; een review (2013) en Wonen langs het spoor; gezondheidseffecten trillingen van treinen (2014). Deze zijn ook te downloaden bij Documentatie onder Trillingen.