Aantal goederentreinen TKL 2017

Geplaatst op 27 september 2017

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende ruim een half jaar, namelijk de januari t/m augustus 2017. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 10,5 goederentreinen Goor passeren, alsmede 25 treinen leeg materieel, oftewel ca. negen per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Deze aantallen zijn hoger dan de opgave een jaar eerder.
Daarnaast is het aantal Syntus treinen per dag gemiddeld 39 in elke richting, eveneens hoger, veroorzaakt door uitbreiding van de dienstregeling, met name op zondag.
Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2017.

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Geplaatst op 26 september 2017

Over het spoor in Twente (gelukkig zelden over de Twentekanaallijn, maar toch) worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het risico op een incident is klein, maar áls er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten wat je het beste kunt doen bij zo een incident. Hiertoe organiseert de Veiligheidsregio Twente samen met de gemeenten de campagne ‘Hoe spoort het’. Onderdeel hiervan zijn informatieavonden, in het bijzonder voor inwoners die dicht bij het spoor wonen of er regelmatig in de buurt zijn.

De gemeente Hof van Twente organiseert twee informatieavonden waarbij wordt ingegaan op de risico’s, de werkwijze van hulpdiensten en hoe het beste te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen, en wel op:
– dinsdag 10 oktober 19.30 – 21.00 uur Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden
woensdag 11 oktober 19.30 – 21.00 uur gemeentehuis Goor.

Routeringsbesluit

Geplaatst op 14 september 2017

De staatssecretaris heeft een ontwerp routeringsbesluit gepubliceerd. Dit om althans de mogelijkheid te creëren om bepaalde routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen af te dwingen als ten gevolge van de toepassing van Basisnet spoor op andere trajecten een te hoge waarde van het risicoplafond is ontstaan of dreigt te ontstaan. Het gevaar dreigt dat de staatssecretaris daarmee een middel in handen heeft om ook de Twentekanaallijn hiervoor in te zetten.
Daarom heeft het bestuur besloten om – mede namens de leden en sympathisanten – van de mogelijkheid gebruik te maken een standpunt te formuleren en kenbaar te maken.
Beide documenten staan ook in de map Documentatie.

Ook onze koepelorganisatie Rona heeft een standpunt geformuleerd en ingezonden, en wel gedateerd 26 augustus 2017. Zie de website van Rona via de map ‘Zuster’actiegroepen.

Jaarvergadering 2017

Geplaatst op 28 februari 2017

De statutaire Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 28 februari in Stadscentrum Het Parochiehuis te Delden.

Verslag ALV 28 februari 2017

De aan de orde gestelde stukken betroffen:

Verslag ALV 16 februari 2016

Jaarverslag 2016 bestuur

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Na afloop van de statutaire vergadering zijn recente ontwikkelingen op de gebieden geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen aan de orde geweest.

Trillingen spoor

Geplaatst op

De staatssecretaris I&M heeft de Tweede Kamer bij brief van 22 februari 2017 geïnformeerd over een RIVM-rapport inzake spoortrillingen. Het rapport is te downloaden via Documentatie / Trillingen.

Goederentrein ontploft in Bulgarije

Geplaatst op 2 januari 2017

Op 10 december 2016 heeft zich in Bulgarije een ramp voorgedaan met een goederentrein waarbij zeven mensen zijn omgekomen, enkele tientallen gewond, en woningen in een straal van 300 meter zijn verwoest. Dit is een mogelijkheid waar wij al jaren voor waarschuwen. Het krantenbericht is hier in te zien.

secretariaat

Geplaatst op 28 november 2016

Onze secretaris, mevr. Y. Eibergen, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen omdat zij de komende tijd in het buitenland zal verblijven. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezetheid waarmee ze vanaf de start van AGH eind 2012 haar taak heeft ingevuld, en heeft dit vergezeld doen gaan van enig leesplezier naar keuze.
Het adres van het secretariaat is vanaf nu dat van de voorzitter,
ir. P. Koppen de Neve, Villapark 13, 7491 BT  Delden.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geplaatst op 6 juli 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 mei 2016 een rapportage aangeboden over de naleving van de registratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit mede in verband met het hogere aantal goederentreinen als gevolg van de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Zij concludeert dat tussen de 35% en 40% van de opgaven in het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) niet overeenkomt met de actuele lading. Daarmee is een verhoogd risico gecreëerd. Overigens blijkt er een groot verschil in accuratesse te bestaan in de opgaven van verschillende vervoerders. De staatssecretaris kondigt maatregelen aan ter verbetering van de situatie.
Zie Documentatie onder Derde Spoor Zevenaar – Oberhausen.

Geluidsrapport spoor Ambt Delden

Geplaatst op

Zoals bekend zal zijn heeft Sensornet in de periode juli 2014 t/m juni 2015 o peen aantal punten langs de IJssellijn (IJL), Twentelijn (TL) en Twentekanaallijn (TKL) continu geluidsmetingen verricht. Deze waren destijds ook online te volgen. Gedateerd 10 mei 2016 is door DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. een analyse uitgebracht van de meetresultaten bij Ambt Delden. Uit deze analyse volgt dat het geluid binnen het vastgestelde geluidproductieplafond is gebleven en dat er geen significante uitschieters waren. Het rapport is te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2015.

Door Paul Driessen van de Omgevingsdienst Nijmegen is hiervan een samenvatting gegeven (die tevens is gepresenteerd tijdens de ALV van de Rona op 20 april jl. in Delden). Deze samenvatting staat eveneens bij Documentatie onder Naleving / 2015.

GS van Overijssel heeft mede namens GS van Gelderland bij brief van 31 mei 2016 aan de staatssecretaris aandacht gevraagd voor deze rapportage en de conclusies die hieraan zijn verbonden. Het meeste commentaar betreft de IJL en de TL, maar ook over de TKL worden enkele opmerkingen gemaakt. Zie Documentatie onder Naleving / 2016.

Aantal goederentreinen TKL 2016

Geplaatst op 25 juni 2016

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende een half jaar, namelijk de periode oktober 2015 t/m maart 2016. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 13 goederentreinen Goor passeren, oftewel ruim drie per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Daarnaast rijden er per dag 31 Syntustreinen in elke richting.
Deze aantallen vallen binnen het geluidproductieplafond dat voor de TKL is vastgesteld.

Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2016.