Verhoging gpp

Geplaatst op 10 januari 2019

ProRail heeft bij brief van 23 juli 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (moet overigens zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat MIW) een aanvraag ingediend om verhoging van de geluidproductieplafonds (gpp’s) in Delden. Aanleiding is dat in 2013 is geconstateerd dat de gemeten snelheden lokaal hoger zijn dan de snelheden die ten grondslag liggen aan het huidige gpp.

Het MIW heeft gedateerd 6 december 2018 een ontwerpbesluit gepubliceerd. Het grootste verschil bedraagt 2,5 dB, en wel van 52,0 naar 54,5 dB, met name bij het viaduct Vossenbrinkweg. Onderbouwing hiervan wordt gegeven in een rapport van adviesbureau DGMR van 17 oktober 2017.

Over dit ontwerpbesluit kan een zienswijze naar voren worden gebracht bij het MIW binnen 6 weken na publicatie, d.w.z. vóór 24 januari. Het bestuur heeft een zienswijze vastgesteld en verzonden.

De genoemde documenten en de zienswijze van AGH staan onder Documentatie / Naleving 2018.

Aantal goederentreinen Goor 2018

Geplaatst op 22 oktober 2018

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende ruim een half jaar, namelijk de januari t/m september 2018. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand 22 goederentreinen Goor passeren, alsmede 24 treinen leeg materieel, oftewel ca. elf per week. Voor Delden ligt dit aantal hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Deze aantallen zijn in dezelfde orde van grootte als de opgave 2017.
Daarnaast is het aantal personentreinen overdag gemiddeld 26 in elke richting, ’s avonds 8 en na elven 3.
Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2018.

Standpunten staatssecretaris

Geplaatst op 11 september 2018

De staatssecretaris I&W, mevr. S. van Veldhoven, heeft de Tweede Kamer bij brief van 20 juni geïnformeerd over een groot aantal zaken. De brief omvat:

  • verslag Basisnet Spoor 2017
  • maatregelen korte en middellange termijn
  • aanpassen risicoplafonds
  • routeringsbesluit
  • enkele nadere zaken.

De brief is onder Documentatie / Routeringsbesluit te downloaden.
Tevens is een aantal bijlagen toegevoegd onder de respectievelijke onderwerpen onder Documentatie.

Jaarvergadering 2018

Geplaatst op 31 januari 2018

De statutaire Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 27 februari 2018.
Bij de stukken is het verslag van die bijeenkomst gevoegd.

Bestuursverslag 2017

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Verslag ALV 27 februari 2018

Aantal goederentreinen TKL 2017

Geplaatst op 27 september 2017

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende ruim een half jaar, namelijk de januari t/m augustus 2017. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 10,5 goederentreinen Goor passeren, alsmede 25 treinen leeg materieel, oftewel ca. negen per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Deze aantallen zijn hoger dan de opgave een jaar eerder.
Daarnaast is het aantal Syntus treinen per dag gemiddeld 39 in elke richting, eveneens hoger, veroorzaakt door uitbreiding van de dienstregeling, met name op zondag.
Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2017.

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Geplaatst op 26 september 2017

Over het spoor in Twente (gelukkig zelden over de Twentekanaallijn, maar toch) worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het risico op een incident is klein, maar áls er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten wat je het beste kunt doen bij zo een incident. Hiertoe organiseert de Veiligheidsregio Twente samen met de gemeenten de campagne ‘Hoe spoort het’. Onderdeel hiervan zijn informatieavonden, in het bijzonder voor inwoners die dicht bij het spoor wonen of er regelmatig in de buurt zijn.

De gemeente Hof van Twente organiseerde in oktober 2017 twee informatieavonden waarbij werd ingegaan op de risico’s, de werkwijze van hulpdiensten en hoe het beste te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen, en wel in Delden en in Goor.

Routeringsbesluit

Geplaatst op 14 september 2017

De staatssecretaris heeft een ontwerp routeringsbesluit gepubliceerd. Dit om althans de mogelijkheid te creëren om bepaalde routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen af te dwingen als ten gevolge van de toepassing van Basisnet spoor op andere trajecten een te hoge waarde van het risicoplafond is ontstaan of dreigt te ontstaan. Het gevaar dreigt dat de staatssecretaris daarmee een middel in handen heeft om ook de Twentekanaallijn hiervoor in te zetten.
Daarom heeft het bestuur besloten om – mede namens de leden en sympathisanten – van de mogelijkheid gebruik te maken een standpunt te formuleren en kenbaar te maken.
Beide documenten staan ook in de map Documentatie.

Ook onze koepelorganisatie Rona heeft een standpunt geformuleerd en ingezonden, en wel gedateerd 26 augustus 2017. Zie de website van Rona via de map ‘Zuster’actiegroepen.

Trillingen spoor

Geplaatst op 28 februari 2017

De staatssecretaris I&M heeft de Tweede Kamer bij brief van 22 februari 2017 geïnformeerd over een RIVM-rapport inzake spoortrillingen. Het rapport is te downloaden via Documentatie / Trillingen.

Goederentrein ontploft in Bulgarije

Geplaatst op 2 januari 2017

Op 10 december 2016 heeft zich in Bulgarije een ramp voorgedaan met een goederentrein waarbij zeven mensen zijn omgekomen, enkele tientallen gewond, en woningen in een straal van 300 meter zijn verwoest. Dit is een mogelijkheid waar wij al jaren voor waarschuwen. Het krantenbericht is hier in te zien.

secretariaat

Geplaatst op 28 november 2016

Onze secretaris, mevr. Y. Eibergen, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen omdat zij de komende tijd in het buitenland zal verblijven. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezetheid waarmee ze vanaf de start van AGH eind 2012 haar taak heeft ingevuld, en heeft dit vergezeld doen gaan van enig leesplezier naar keuze.
Het adres van het secretariaat is vanaf nu dat van de voorzitter,
ir. P. Koppen de Neve, Villapark 13, 7491 BT  Delden.