Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geplaatst op 6 juli 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 mei 2016 een rapportage aangeboden over de naleving van de registratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit mede in verband met het hogere aantal goederentreinen als gevolg van de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Zij concludeert dat tussen de 35% en 40% van de opgaven in het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) niet overeenkomt met de actuele lading. Daarmee is een verhoogd risico gecreëerd. Overigens blijkt er een groot verschil in accuratesse te bestaan in de opgaven van verschillende vervoerders. De staatssecretaris kondigt maatregelen aan ter verbetering van de situatie.
Zie Documentatie onder Derde Spoor Zevenaar – Oberhausen.

Geluidsrapport spoor Ambt Delden

Geplaatst op

Zoals bekend zal zijn heeft Sensornet in de periode juli 2014 t/m juni 2015 o peen aantal punten langs de IJssellijn (IJL), Twentelijn (TL) en Twentekanaallijn (TKL) continu geluidsmetingen verricht. Deze waren destijds ook online te volgen. Gedateerd 10 mei 2016 is door DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. een analyse uitgebracht van de meetresultaten bij Ambt Delden. Uit deze analyse volgt dat het geluid binnen het vastgestelde geluidproductieplafond is gebleven en dat er geen significante uitschieters waren. Het rapport is te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2015.

Door Paul Driessen van de Omgevingsdienst Nijmegen is hiervan een samenvatting gegeven (die tevens is gepresenteerd tijdens de ALV van de Rona op 20 april jl. in Delden). Deze samenvatting staat eveneens bij Documentatie onder Naleving / 2015.

GS van Overijssel heeft mede namens GS van Gelderland bij brief van 31 mei 2016 aan de staatssecretaris aandacht gevraagd voor deze rapportage en de conclusies die hieraan zijn verbonden. Het meeste commentaar betreft de IJL en de TL, maar ook over de TKL worden enkele opmerkingen gemaakt. Zie Documentatie onder Naleving / 2016.

Aantal goederentreinen TKL 2016

Geplaatst op 25 juni 2016

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende een half jaar, namelijk de periode oktober 2015 t/m maart 2016. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 13 goederentreinen Goor passeren, oftewel ruim drie per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Daarnaast rijden er per dag 31 Syntustreinen in elke richting.
Deze aantallen vallen binnen het geluidproductieplafond dat voor de TKL is vastgesteld.

Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2016.

Naleving geluidproductieplafonds 2014

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben de Tweede Kamer bij brief van 13 januari 2016 geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2014 van ProRail alsmede hun mening hierover in de Nota van Bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014. Hieruit volgt dat er voor de TKL in 2014 geen overschrijding van de geluidsnormen heeft plaatsgevonden. De brief en de beide nota’s zijn te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2014.

Trillingen

Geplaatst op 6 juli 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail verzocht mogelijke maatregelen ter beperking van trillingshinder vanwege het spoorgebruik en de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de praktijk in beeld te brengen. In dat verband is door ProRail / Grontmij een maatregelencatalogus opgesteld, die 8 januari 2016 is gepubliceerd. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om maatregelen tegen het ontstaan en de transmissie van trillingen vanwege het spoorgebruik te treffen. Het onderzoek bestaat uit een (inter)nationale inventarisatie van bestaande technieken. De maatregelencatalogus is een database die op een gestructureerde wijze inzicht in de beschikbare technieken, de producteigenschappen, de effectiviteit van de maatregelen en de toepassingsmogelijkheden van de trillingreducerende maatregelen biedt. De catalogus bevat technische maatregelen ter beperking van trillingshinder. Op grond van de huidige wet- en regelgeving kunnen door ProRail immers alleen maatregelen getroffen worden die betrekking hebben op de infrastructuur en de bodem in de nabijheid van het spoor. Procesmaatregelen die betrekking hebben op het materieel of het spoorgebruik (bijvoorbeeld aanpassen van routering, snelheidsreductie) alsmede technische maatregelen aan het rijdend materieel (bijvoorbeeld aanpassen van vering van wagons en rijtuigen) kan ProRail niet afdwingen bij vervoerders op het spoor. Deze vallen derhalve buiten dit onderzoek.

Voorts heeft het RIvM een Notitie Trillingen opgesteld en d.d. 6 november 2015 gestuurd aan de Directie Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie IenM. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Eerder verschenen van het RIvM over dit onderwerp de rapporten Gezondheidseffecten van trillingen door treinen; een review (2013) en Wonen langs het spoor; gezondheidseffecten trillingen van treinen (2014). Deze zijn ook te downloaden bij Documentatie onder Trillingen.

E-mailadres

Geplaatst op 5 januari 2016

Het feit dat u de Nieuwsbrief niet per e-mail ontvangt maar in de brievenbus, houdt in dat wij het wel hebben geprobeerd, maar dat uw e-mailadres onjuist is of uw mailbox vol is. In het eerste geval graag uw correcte e-mailadres doorgeven via agh@twentekanaallijn.nl; dat scheelt ons kopieerkosten en moeite van bezorgen. Bij voorbaat dank.

Bankrekening

Geplaatst op 19 december 2015

De Rabobank heeft het tarief bankkosten voor verenigingen verhoogd van (voor ons) gemiddeld € 17 per kwartaal all-in naar bijna € 23 per maand exclusief transactiekosten. Reden voor ons om die bankrekening te vervangen door een die inderdaad maar enkele euro’s per maand all-in kost. De bankrekening NL54 RABO 0178 087 300 is dus opgeheven en een bankrekening NL83 INGB 0701 343 737 is geopend. Indien daar een bedrag naar wordt overgemaakt, dan graag o.v.v. penningmeester AGH.

Overigens zal het bestuur in de ledenvergadering van februari 2016 voorstellen voor dat jaar de contributie op nihil te zetten, want we hebben voldoende op de rekening staan om het lidmaatschap van Rona en eventuele verdere kosten te kunnen voldoen. Dat zal in de ledenvergadering uiteraard worden verantwoord.

Frits Schutte, penningmeester

Voortgangsrapportage Betuweroute

Geplaatst op 17 juni 2015

De staatssecretaris heeft bij brief van 29 april 2015 de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vorderingen met betrekking tot de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het gebruik van de Betuweroute, maatregelen trillingshinder, implementatie van maatregelen en omgevingseffecten van omleidingen. De brief van de staatssecretaris is te downloaden bij Documentatie onder Derde spoor Zevenaar – Oberhausen.

Gevaarlijke stoffen 2014

Geplaatst op 25 augustus 2015

Achttien gemeenten in het oosten van het land hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) per brief d.d. 27 maart 2015 gevraagd de gemeenten aan het spoor zo snel mogelijk te informeren over de aantallen gevaarlijke stoffen die in 2014 met goederentreinen werden vervoerd. Uit Twente is de brief ondertekend door de gemeentebesturen van Rijssen-Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. De brief is verstuurd naar aanleiding van de Wet basisnet, die per 1 april van kracht wordt. Het basisnet geeft aan over welke routes gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.
De gemeenten constateren dat er in 2013 bijvoorbeeld meer brandbaar gas via het traject Amersfoort-Hengelo is vervoerd dan aanvankelijk werd gedacht. Ook noemen ze het vrijgeven van de feitelijke transportgegevens een ‘moeizaam traject’. Zo werden de cijfers over 2013 pas in het derde kwartaal van 2014 verstrekt. De gemeenten kunnen nog altijd niet beschikken over de statistieken van 2014.
Spoorbeheerder ProRail moet op grond van de nieuwe wet- en regelgeving de transportaantallen en de samenstelling van de treinen aan Mansveld rapporteren.

RIVM rapport over trillingsoverlast door treinverkeer

Geplaatst op 17 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bood op 23 februari het rapport ‘Wonen langs het spoor: gezondheidseffecten van trillingen door treinen’ aan de Tweede Kamer aan. Dit rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in op de resultaten van het onderzoek naar overlast van treintrillingen voor omwonenden langs het spoor. In Nederland liggen ongeveer 845.000 woonadressen binnen 300 meter afstand van het spoor. Ongeveer 20% van hen ondervindt ernstige hinder van de trillingen die treinen, vooral goederentreinen, veroorzaken. Staatssecretaris Mansveld vraagt het RIVM naar aanleiding van dit rapport een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee trillingen beter te voorspellen zijn bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur.
De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en het rapport zijn te downloaden onder Documentatie.