(Voorlopig) geen accutrein en geen elektrificatie

Geplaatst op 17 juli 2023

Uit NieuwsuitDelden.nl

In september 2022 leken alle seinen op groen te staan voor een accutrein op het traject Zutphen – Oldenzaal. Nog geen jaar later blijken deze plannen helemaal van de baan. Ook het elektrificeren van het traject langs Delden is nu ineens ver weg. Deze optie blijkt weliswaar veel voordelen te hebben ten opzichten van de accutrein, maar het rijk heeft aangegeven de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar te hebben voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van het traject Zutphen-Oldenzaal.

De treinen op de Blauwnetverbindingen Zutphen-Oldenzaal naderen het einde van hun levensduur. De provincie wil het traject dan ook graag verduurzamen. Het was daarom de bedoeling dat tijdens de volgende kortlopende concessie (Arriva vanaf december 2023) gewerkt zou worden aan de verduurzaming van de treinverbinding. Al voordat de maximale toezegging van 5 jaar verstreken is, zouden er dan accutreinen of elektrische treinen langs Delden moeten rijden.

Aanvankelijk had de accutrein dus de voorkeur, maar uit nader onderzoek blijkt dat er de nodige nadelen aan kleven. Zo zijn de risico’s groter dan bij een elektrische trein omdat het een relatief nieuwe techniek betreft. Een accutrein zou voor de start van de nieuwe concessie ook niet haalbaar zijn en daarmee zou de continuïteit van de exploitatie onder druk komen te staan. Verder is de investering voor elektrificatie van het spoor weliswaar hoger (90-130 miljoen) maar hierna kan er jaarlijks 3,5 miljoen bespaard worden op de exploitatie. Dit in vergelijking tot de kleinere besparing of zelfs toename van exploitatiekosten bij de inzet van batterijtreinen. Tot slot biedt elektrificatie een netwerkvoordeel wanneer op alle regionale spoorlijnen elektrische treinen rijden. Dit komt ten goede aan de toekomstvastheid van het spoornetwerk (bv. uitwisselbaar materieel).

Kort na het bestuurlijke overleg waarbij de projectpartijen ingestemd hebben met de conclusies en het advies van de projectgroep, kwam het Rijk met de mededeling dat er de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar zijn voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg. Ook voor het opstarten van de noodzakelijke volgende stap, een planuitwerking door ProRail, zijn geen middelen beschikbaar. Gevolg van deze opstelling van het ministerie is dat aan de verduurzaming geen vervolg kan worden gegeven.

GS: “Met een aflopende concessie in het vooruitzicht en treinen die het einde van hun technische levensduur rap naderen, is het gevolg van de opstelling van IenW dat de provincies óf zelf aan de aan de lat staan voor hoge kosten om de hoofdspoorweginfrastructuur te verbeteren, óf in de nieuwe concessies nieuwe dieseltreinen voorschrijven die vervolgens nog 30 jaar blijven rijden. Het is voor Overijssel van belang dat de continuïteit van het treinvervoer op een toekomstbestendige wijze overeind blijft. Wij denken dat een nieuwe aanbesteding alleen succesvol kan worden met inzet van elektrische treinen. Verder past opnieuw 30 jaar lang met dieseltreinen rijden niet in de afspraken van het Klimaatakkoord. Daarom wil het College van Gedeputeerde Staten de impasse doorbreken en het initiatief nemen voor het verder voorbereiden van elektrificatie van in ieder geval de volledig Overijsselse spoorverbinding Almelo-Hardenberg.” Dit lijkt in te houden dat er op het traject langs Delden voorlopig geen actie wordt ondernomen.

ALV AGH 16 mei 2023 20.00 uur

Geplaatst op 27 februari 2023

De Algemene Ledenvergadering van de AGH zal worden gehouden op 16 mei a.s. in de Voorhof, Kerkstraat 6, Delden. De agenda en de bijbehorende stukken staan hieronder. Het bestuur hoopt op een royale opkomst.

Uitnodiging

Agenda

verslag ALV 19 april 2022 concept

Bestuursverslag 2022

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

ALV AGH 19 april 2022

Geplaatst op 31 mei 2022

Algemene Ledenvergadering AGH op dinsdag 19 april 20:00 in de Voorhof Delden.

Alweer 3 jaar geleden op 26 februari 2019 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de AGH (Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente) plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om ook daarna de ALV in een slapende toestand te houden: Na het besluit van de Staatsecretaris om te kiezen voor kopmaken in Deventer waren er nauwelijks ontwikkelingen te melden.  Wel zijn er op een drietal punten rond het stalen viaduct in Delden het geluidproductieplafond verhoogd. We hebben daar onze zienswijze ingediend (zie bijlage) en bezwaar tegen het besluit gemaakt. Consequenties heeft dit besluit niet gehad. We zien dat nu meer als een proefballonnetje van Prorail.

Maar nu na de coronapandemie merken we dat er toch weer reuring rond de Noordtak ontstaat. Een oud plan van ons om een Noordtak langs het N18 Tracé aan te leggen, in eerste instantie enkelspoor, bleek weer te zijn opgepikt door het Havenbedrijf Rotterdam in hun lobby bij de vorming van het nieuwe kabinet. Met als gevolg dat vooral uit Gelderland (nieuwe) actiegroepen zich roeren.

Ook de besluitvorming rond de elektrificatie van de Twentekanaallijn blijkt te schuiven door de optie van een accutrein. Wij zijn sterk voor een accutrein en vinden het traject Zutphen-Oldenzaal hier ideaal voor. Omdat Oldenzaal-Hengelo geëlektrificeerd is, kunnen de accu’s op dat traject al rijdend worden opgeladen.

Onze standpunten in het kort t.a.v. de Twentekanaallijn zijn niet veranderd:
* wij zijn voor reizigersvervoer over het spoor;
   * wij zijn tegen structureel goederenvervoer door dorpskernen;
   * wij zijn tegen structureel railvervoer van gevaarlijke stoffen over bestaand spoor. De veiligheidsnormen bij bestaand spoor voor gevaarlijke stoffen, maar ook de normen voor geluidhinder, zijn veel minder streng dan bij nieuw spoor zoals de Betuwelijn.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlage toegevoegd.
Het verslag van deze vergadering is eveneens als bijlage toegevoegd.

Bijlagen:

  1. Agenda ALV 19 april 2022
  2. Notulen ALV d.d. 26 februari 2019
  3. Bestuursverslag 2019, 2020 en 2021
  4. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 en Begroting 2022
  5. Verslag ALV 19 april 2022

GNOE – Goederenvervoer Noord- en Oost-Europa

Geplaatst op 5 april 2022

Persbericht van de gemeente Hof van Twente

Aantal treinpassages 2020

Geplaatst op 24 februari 2021

Door de gemeente Hof van Twente reden in 2020 in totaal 321 goederentreinen (de som van beide richtingen), dat zijn er ruim 6 per week. Daarnaast kwamen er 195 losse locs, werktreinen, leeg materieel e.d. langs, gemiddeld bijna 4 per week.
Tenslotte kan ook het aantal reizigerstreinen worden genoemd: 24.260 over het hele jaar (eveneens de som van beide richtingen), oftewel 466 per week en ruim 66 per etmaal.

Opgave ProRail

‘Vierkante wielen’

Geplaatst op 25 augustus 2019

Aan: <Meldpunt@overijssel.nl>
Van: Paul Koppen de Neve
Datum: 22 augustus 2019 om 12:50:39 CEST

 

Namens de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (www.twentekanaallijn.nl ) breng ik u op de hoogte dat wij van verschillende kanten en in toenemende mate benaderd worden met klachten over treinen met z.g. ”vierkante wielen”. Dit is vaak het gevolg van een haperend of onjuist gebruik van het ABS systeem waardoor de onrondheid van wielen toeneemt door een stukje glijden over de rail (waarvan de hardheid altijd hoger is dan van de wielen).
Als aanwonende van het traject Zutphen – Hengelo kan ik het alleen maar beamen.
Niet alleen treedt het vaker op maar er wordt ook veel langer mee doorgereden voordat er wat aan gedaan wordt.
Helaas betreft het niet alleen de oude (rode) Syntustreinen maar ook het nieuwe materieel van Keolis dat juist duidelijk stiller is mits met ronde wielen.

Mogelijk dat u als beheerder/opdrachtgever hier Keolis een keer op kan aanspreken.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Koppen de Neve

Voorzitter AGH

 

‘Drittes Gleis’ Oberhausen

Geplaatst op 2 augustus 2019

Het duurt nog minimaal zeven jaar voordat het Duitse deel van de Betuweroute er ligt. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) na overleg met haar Duitse ambtsgenoot.

Zie verder Documentatie / Derde spoor Zevenaar – Oberhausen

Verhoging gpp

Geplaatst op 23 juni 2019

ProRail heeft bij brief van 23 juli 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (moet overigens zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat MIW) een aanvraag ingediend om verhoging van de geluidproductieplafonds (gpp’s) in Delden. Aanleiding is dat in 2013 is geconstateerd dat de gemeten snelheden lokaal hoger zijn dan de snelheden die ten grondslag liggen aan het huidige gpp.

Het MIW heeft gedateerd 6 december 2018 een ontwerpbesluit gepubliceerd. Het grootste verschil bedraagt 2,5 dB, en wel van 52,0 naar 54,5 dB, met name bij het viaduct Vossenbrinkweg. Onderbouwing hiervan wordt gegeven in een rapport van adviesbureau DGMR van 17 oktober 2017.

Over dit ontwerpbesluit kan een zienswijze naar voren worden gebracht bij het MIW binnen 6 weken na publicatie, d.w.z. vóór 24 januari. Het bestuur heeft een zienswijze vastgesteld en verzonden.

De genoemde documenten en de zienswijze van AGH staan onder Documentatie / Naleving 2018.

De staatssecretaris heeft bij beschikking van 13 juni jl. de aanvraag van ProRail gehonoreerd en derhalve de ingediende zienswijzen afgewezen.
De desbetreffende stukken zijn eveneens geplaatst onder Documentatie / Naleving 2018.

Het artikel hierover in TC Tubantia van zaterdag 22 juni is bijgevoegd IMG_2226-converted.

 

RONA nieuwsbrieven

Geplaatst op 9 april 2019

RONA heeft in april Nieuwsbrief 45 gepubliceerd met daarin onder meer een beschouwing over de zgn. Bentheimroute.

Voorts roept RONA ‘spoorbewoners’ op om mee te doen aan een inventarisatie over ervaringen met trillingen. Zie onder RONA – Nieuwsbrief 46.

OV2040

Geplaatst op 1 april 2019

In het kader van OV2040 zijn twee rapporten verschenen:

1. Contouren Toekomstbeeld OV2040

2. Netwerkuitwerking Lange Termijn Toekomstbeeld OV2040.

Ook de Twentekanaallijn krijgt hiermee te maken.

De rapporten zijn voor liefhebbers te downloaden via de map Documentatie.

Het bestuur heeft over de ontwikkelingen overleg met de gemeente Hof van Twente, en is alert wat betreft het Ambtelijk Overleg met de staatssecretaris. U wordt via de website op de hoogte gehouden.