Archive for the ‘Activiteit’ Category

ALV AGH 19 april 2022

Algemene Ledenvergadering AGH op dinsdag 19 april 20:00 in de Voorhof Delden.

Alweer 3 jaar geleden op 26 februari 2019 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de AGH (Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente) plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om ook daarna de ALV in een slapende toestand te houden: Na het besluit van de Staatsecretaris om te kiezen voor kopmaken in Deventer waren er nauwelijks ontwikkelingen te melden.  Wel zijn er op een drietal punten rond het stalen viaduct in Delden het geluidproductieplafond verhoogd. We hebben daar onze zienswijze ingediend (zie bijlage) en bezwaar tegen het besluit gemaakt. Consequenties heeft dit besluit niet gehad. We zien dat nu meer als een proefballonnetje van Prorail.

Maar nu na de coronapandemie merken we dat er toch weer reuring rond de Noordtak ontstaat. Een oud plan van ons om een Noordtak langs het N18 Tracé aan te leggen, in eerste instantie enkelspoor, bleek weer te zijn opgepikt door het Havenbedrijf Rotterdam in hun lobby bij de vorming van het nieuwe kabinet. Met als gevolg dat vooral uit Gelderland (nieuwe) actiegroepen zich roeren.

Ook de besluitvorming rond de elektrificatie van de Twentekanaallijn blijkt te schuiven door de optie van een accutrein. Wij zijn sterk voor een accutrein en vinden het traject Zutphen-Oldenzaal hier ideaal voor. Omdat Oldenzaal-Hengelo geëlektrificeerd is, kunnen de accu’s op dat traject al rijdend worden opgeladen.

Onze standpunten in het kort t.a.v. de Twentekanaallijn zijn niet veranderd:
* wij zijn voor reizigersvervoer over het spoor;
   * wij zijn tegen structureel goederenvervoer door dorpskernen;
   * wij zijn tegen structureel railvervoer van gevaarlijke stoffen over bestaand spoor. De veiligheidsnormen bij bestaand spoor voor gevaarlijke stoffen, maar ook de normen voor geluidhinder, zijn veel minder streng dan bij nieuw spoor zoals de Betuwelijn.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlage toegevoegd.
Het verslag van deze vergadering is eveneens als bijlage toegevoegd.

Bijlagen:

  1. Agenda ALV 19 april 2022
  2. Notulen ALV d.d. 26 februari 2019
  3. Bestuursverslag 2019, 2020 en 2021
  4. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 en Begroting 2022
  5. Verslag ALV 19 april 2022

AGH gaat door!

Het bestuur heeft besloten de vereniging AGH te continueren ondanks het voor de Twentekanaallijn (TKL) gunstige besluit van de staatssecretaris. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid en gevaarlijke stoffen signaleren en melden aan gemeente en inspecties;
  2. contact houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer gewijzigd kan worden, verruimd wordt. In dit verband ook de vinger aan de pols houden bij een wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- en waterwegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt aangepast;
  3. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak van Betuweroutekwaliteit tussen Zevenaar en Oldenzaal niet dwars door woonkernen lopend, en in dat verband contact leggen en onderhouden met mogelijke actiegroepen in de Achterhoek opdat gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Algemene Ledenvergadering AGH in Goor

Op 12 februari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AGH gehouden, ditmaal in Goor. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier openen en desgewenst downloaden.

Grote protestmanifestatie Goor tegen goederenspoor: Van A naar Beter!

AGH pub

Grote manifestatie tegen meer goederenvervoer over bestaand spoor in Oost-Nederland!

Datum: zaterdag 24 mei 2014, van 15u tot 17u.

Plaats: Parkeerterrein Stationslaan tussen station Goor en medisch centrum “De Oliphant”

Onder het motto:

‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid —> Betuweroute Noordtak: Van A naar Beter’

vindt er op zaterdag 24 mei vanaf 15:00 uur een grote protestmanifestatie plaats  in Goor.

De recent verschenen studie in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel naar een aparte Noordtak van de Betuweroute is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor de plannen van staatssecretaris Mansveld (PvdA) om de groei van het goederenverkeer over bestaand spoor af te wikkelen. (meer…)

Protestmanifestatie tegen goederenspoor aanstaande (in Goor)!

Station Goor actiegroep

Er staat een grootse protestmanifestatie in Goor opstapel, en wel op  zaterdag 24 mei tussen 15 en 17 u! Houd deze middag vrij! Begin juni neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) eindelijk een besluit.

(meer…)