Archive for the ‘Actueel’ Category

ALV AGH 19 april 2022

Algemene Ledenvergadering AGH op dinsdag 19 april 20:00 in de Voorhof Delden.

Alweer 3 jaar geleden op 26 februari 2019 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de AGH (Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente) plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om ook daarna de ALV in een slapende toestand te houden: Na het besluit van de Staatsecretaris om te kiezen voor kopmaken in Deventer waren er nauwelijks ontwikkelingen te melden.  Wel zijn er op een drietal punten rond het stalen viaduct in Delden het geluidproductieplafond verhoogd. We hebben daar onze zienswijze ingediend (zie bijlage) en bezwaar tegen het besluit gemaakt. Consequenties heeft dit besluit niet gehad. We zien dat nu meer als een proefballonnetje van Prorail.

Maar nu na de coronapandemie merken we dat er toch weer reuring rond de Noordtak ontstaat. Een oud plan van ons om een Noordtak langs het N18 Tracé aan te leggen, in eerste instantie enkelspoor, bleek weer te zijn opgepikt door het Havenbedrijf Rotterdam in hun lobby bij de vorming van het nieuwe kabinet. Met als gevolg dat vooral uit Gelderland (nieuwe) actiegroepen zich roeren.

Ook de besluitvorming rond de elektrificatie van de Twentekanaallijn blijkt te schuiven door de optie van een accutrein. Wij zijn sterk voor een accutrein en vinden het traject Zutphen-Oldenzaal hier ideaal voor. Omdat Oldenzaal-Hengelo geëlektrificeerd is, kunnen de accu’s op dat traject al rijdend worden opgeladen.

Onze standpunten in het kort t.a.v. de Twentekanaallijn zijn niet veranderd:
* wij zijn voor reizigersvervoer over het spoor;
   * wij zijn tegen structureel goederenvervoer door dorpskernen;
   * wij zijn tegen structureel railvervoer van gevaarlijke stoffen over bestaand spoor. De veiligheidsnormen bij bestaand spoor voor gevaarlijke stoffen, maar ook de normen voor geluidhinder, zijn veel minder streng dan bij nieuw spoor zoals de Betuwelijn.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlage toegevoegd.
Het verslag van deze vergadering is eveneens als bijlage toegevoegd.

Bijlagen:

  1. Agenda ALV 19 april 2022
  2. Notulen ALV d.d. 26 februari 2019
  3. Bestuursverslag 2019, 2020 en 2021
  4. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 en Begroting 2022
  5. Verslag ALV 19 april 2022

‘Vierkante wielen’

Aan: <Meldpunt@overijssel.nl>
Van: Paul Koppen de Neve
Datum: 22 augustus 2019 om 12:50:39 CEST

 

Namens de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (www.twentekanaallijn.nl ) breng ik u op de hoogte dat wij van verschillende kanten en in toenemende mate benaderd worden met klachten over treinen met z.g. ”vierkante wielen”. Dit is vaak het gevolg van een haperend of onjuist gebruik van het ABS systeem waardoor de onrondheid van wielen toeneemt door een stukje glijden over de rail (waarvan de hardheid altijd hoger is dan van de wielen).
Als aanwonende van het traject Zutphen – Hengelo kan ik het alleen maar beamen.
Niet alleen treedt het vaker op maar er wordt ook veel langer mee doorgereden voordat er wat aan gedaan wordt.
Helaas betreft het niet alleen de oude (rode) Syntustreinen maar ook het nieuwe materieel van Keolis dat juist duidelijk stiller is mits met ronde wielen.

Mogelijk dat u als beheerder/opdrachtgever hier Keolis een keer op kan aanspreken.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Koppen de Neve

Voorzitter AGH

 

‘Drittes Gleis’ Oberhausen

Het duurt nog minimaal zeven jaar voordat het Duitse deel van de Betuweroute er ligt. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) na overleg met haar Duitse ambtsgenoot.

Zie verder Documentatie / Derde spoor Zevenaar – Oberhausen

Verhoging gpp

ProRail heeft bij brief van 23 juli 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (moet overigens zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat MIW) een aanvraag ingediend om verhoging van de geluidproductieplafonds (gpp’s) in Delden. Aanleiding is dat in 2013 is geconstateerd dat de gemeten snelheden lokaal hoger zijn dan de snelheden die ten grondslag liggen aan het huidige gpp.

Het MIW heeft gedateerd 6 december 2018 een ontwerpbesluit gepubliceerd. Het grootste verschil bedraagt 2,5 dB, en wel van 52,0 naar 54,5 dB, met name bij het viaduct Vossenbrinkweg. Onderbouwing hiervan wordt gegeven in een rapport van adviesbureau DGMR van 17 oktober 2017.

Over dit ontwerpbesluit kan een zienswijze naar voren worden gebracht bij het MIW binnen 6 weken na publicatie, d.w.z. vóór 24 januari. Het bestuur heeft een zienswijze vastgesteld en verzonden.

De genoemde documenten en de zienswijze van AGH staan onder Documentatie / Naleving 2018.

De staatssecretaris heeft bij beschikking van 13 juni jl. de aanvraag van ProRail gehonoreerd en derhalve de ingediende zienswijzen afgewezen.
De desbetreffende stukken zijn eveneens geplaatst onder Documentatie / Naleving 2018.

Het artikel hierover in TC Tubantia van zaterdag 22 juni is bijgevoegd IMG_2226-converted.

 

OV2040

In het kader van OV2040 zijn twee rapporten verschenen:

1. Contouren Toekomstbeeld OV2040

2. Netwerkuitwerking Lange Termijn Toekomstbeeld OV2040.

Ook de Twentekanaallijn krijgt hiermee te maken.

De rapporten zijn voor liefhebbers te downloaden via de map Documentatie.

Het bestuur heeft over de ontwikkelingen overleg met de gemeente Hof van Twente, en is alert wat betreft het Ambtelijk Overleg met de staatssecretaris. U wordt via de website op de hoogte gehouden.

Jaarvergadering 2019

De statutaire Algemene Ledenvergadering  is gehouden op dinsdag 26 februari 2019.

Agenda

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Verslag ALV 26 februari 2019

Trillingen spoor

De staatssecretaris I&M heeft de Tweede Kamer bij brief van 22 februari 2017 geïnformeerd over een RIVM-rapport inzake spoortrillingen. Het rapport is te downloaden via Documentatie / Trillingen.

AGH gaat door!

Het bestuur heeft besloten de vereniging AGH te continueren ondanks het voor de Twentekanaallijn (TKL) gunstige besluit van de staatssecretaris. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid en gevaarlijke stoffen signaleren en melden aan gemeente en inspecties;
  2. contact houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer gewijzigd kan worden, verruimd wordt. In dit verband ook de vinger aan de pols houden bij een wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- en waterwegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt aangepast;
  3. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak van Betuweroutekwaliteit tussen Zevenaar en Oldenzaal niet dwars door woonkernen lopend, en in dat verband contact leggen en onderhouden met mogelijke actiegroepen in de Achterhoek opdat gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Algemene Ledenvergadering AGH in Goor

Op 12 februari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AGH gehouden, ditmaal in Goor. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier openen en desgewenst downloaden.

Grote protestmanifestatie Goor tegen goederenspoor: Van A naar Beter!

AGH pub

Grote manifestatie tegen meer goederenvervoer over bestaand spoor in Oost-Nederland!

Datum: zaterdag 24 mei 2014, van 15u tot 17u.

Plaats: Parkeerterrein Stationslaan tussen station Goor en medisch centrum “De Oliphant”

Onder het motto:

‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid —> Betuweroute Noordtak: Van A naar Beter’

vindt er op zaterdag 24 mei vanaf 15:00 uur een grote protestmanifestatie plaats  in Goor.

De recent verschenen studie in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel naar een aparte Noordtak van de Betuweroute is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor de plannen van staatssecretaris Mansveld (PvdA) om de groei van het goederenverkeer over bestaand spoor af te wikkelen. (meer…)