Archive for the ‘Geen categorie’ Category

(Voorlopig) geen accutrein en geen elektrificatie

Uit NieuwsuitDelden.nl

In september 2022 leken alle seinen op groen te staan voor een accutrein op het traject Zutphen – Oldenzaal. Nog geen jaar later blijken deze plannen helemaal van de baan. Ook het elektrificeren van het traject langs Delden is nu ineens ver weg. Deze optie blijkt weliswaar veel voordelen te hebben ten opzichten van de accutrein, maar het rijk heeft aangegeven de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar te hebben voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van het traject Zutphen-Oldenzaal.

De treinen op de Blauwnetverbindingen Zutphen-Oldenzaal naderen het einde van hun levensduur. De provincie wil het traject dan ook graag verduurzamen. Het was daarom de bedoeling dat tijdens de volgende kortlopende concessie (Arriva vanaf december 2023) gewerkt zou worden aan de verduurzaming van de treinverbinding. Al voordat de maximale toezegging van 5 jaar verstreken is, zouden er dan accutreinen of elektrische treinen langs Delden moeten rijden.

Aanvankelijk had de accutrein dus de voorkeur, maar uit nader onderzoek blijkt dat er de nodige nadelen aan kleven. Zo zijn de risico’s groter dan bij een elektrische trein omdat het een relatief nieuwe techniek betreft. Een accutrein zou voor de start van de nieuwe concessie ook niet haalbaar zijn en daarmee zou de continuïteit van de exploitatie onder druk komen te staan. Verder is de investering voor elektrificatie van het spoor weliswaar hoger (90-130 miljoen) maar hierna kan er jaarlijks 3,5 miljoen bespaard worden op de exploitatie. Dit in vergelijking tot de kleinere besparing of zelfs toename van exploitatiekosten bij de inzet van batterijtreinen. Tot slot biedt elektrificatie een netwerkvoordeel wanneer op alle regionale spoorlijnen elektrische treinen rijden. Dit komt ten goede aan de toekomstvastheid van het spoornetwerk (bv. uitwisselbaar materieel).

Kort na het bestuurlijke overleg waarbij de projectpartijen ingestemd hebben met de conclusies en het advies van de projectgroep, kwam het Rijk met de mededeling dat er de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar zijn voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg. Ook voor het opstarten van de noodzakelijke volgende stap, een planuitwerking door ProRail, zijn geen middelen beschikbaar. Gevolg van deze opstelling van het ministerie is dat aan de verduurzaming geen vervolg kan worden gegeven.

GS: “Met een aflopende concessie in het vooruitzicht en treinen die het einde van hun technische levensduur rap naderen, is het gevolg van de opstelling van IenW dat de provincies óf zelf aan de aan de lat staan voor hoge kosten om de hoofdspoorweginfrastructuur te verbeteren, óf in de nieuwe concessies nieuwe dieseltreinen voorschrijven die vervolgens nog 30 jaar blijven rijden. Het is voor Overijssel van belang dat de continuïteit van het treinvervoer op een toekomstbestendige wijze overeind blijft. Wij denken dat een nieuwe aanbesteding alleen succesvol kan worden met inzet van elektrische treinen. Verder past opnieuw 30 jaar lang met dieseltreinen rijden niet in de afspraken van het Klimaatakkoord. Daarom wil het College van Gedeputeerde Staten de impasse doorbreken en het initiatief nemen voor het verder voorbereiden van elektrificatie van in ieder geval de volledig Overijsselse spoorverbinding Almelo-Hardenberg.” Dit lijkt in te houden dat er op het traject langs Delden voorlopig geen actie wordt ondernomen.

ALV AGH 16 mei 2023 20.00 uur

De Algemene Ledenvergadering van de AGH zal worden gehouden op 16 mei a.s. in de Voorhof, Kerkstraat 6, Delden. De agenda en de bijbehorende stukken staan hieronder. Het bestuur hoopt op een royale opkomst.

Uitnodiging

Agenda

verslag ALV 19 april 2022 concept

Bestuursverslag 2022

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

GNOE – Goederenvervoer Noord- en Oost-Europa

Persbericht van de gemeente Hof van Twente

Aantal treinpassages 2020

Door de gemeente Hof van Twente reden in 2020 in totaal 321 goederentreinen (de som van beide richtingen), dat zijn er ruim 6 per week. Daarnaast kwamen er 195 losse locs, werktreinen, leeg materieel e.d. langs, gemiddeld bijna 4 per week.
Tenslotte kan ook het aantal reizigerstreinen worden genoemd: 24.260 over het hele jaar (eveneens de som van beide richtingen), oftewel 466 per week en ruim 66 per etmaal.

Opgave ProRail

RONA nieuwsbrieven

RONA heeft in april Nieuwsbrief 45 gepubliceerd met daarin onder meer een beschouwing over de zgn. Bentheimroute.

Voorts roept RONA ‘spoorbewoners’ op om mee te doen aan een inventarisatie over ervaringen met trillingen. Zie onder RONA – Nieuwsbrief 46.

Aantal goederentreinen Goor 2018

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende ruim een half jaar, namelijk de januari t/m september 2018. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand 22 goederentreinen Goor passeren, alsmede 24 treinen leeg materieel, oftewel ca. elf per week. Voor Delden ligt dit aantal hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Deze aantallen zijn in dezelfde orde van grootte als de opgave 2017.
Daarnaast is het aantal personentreinen overdag gemiddeld 26 in elke richting, ’s avonds 8 en na elven 3.
Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2018.

Standpunten staatssecretaris

De staatssecretaris I&W, mevr. S. van Veldhoven, heeft de Tweede Kamer bij brief van 20 juni geïnformeerd over een groot aantal zaken. De brief omvat:

De brief is onder Documentatie / Routeringsbesluit te downloaden.
Tevens is een aantal bijlagen toegevoegd onder de respectievelijke onderwerpen onder Documentatie.

Aantal goederentreinen TKL 2017

Een van de bestuursleden, woonachtig aan het spoor in Goor, heeft als directe belanghebbende ProRail verzocht om een opgave van het aantal (goederen)treinpassages langs Goor gedurende ruim een half jaar, namelijk de januari t/m augustus 2017. Deze vraag is correct door ProRail behandeld. Uit de opgave blijkt dat er per maand maximaal 10,5 goederentreinen Goor passeren, alsmede 25 treinen leeg materieel, oftewel ca. negen per week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis.
Deze aantallen zijn hoger dan de opgave een jaar eerder.
Daarnaast is het aantal Syntus treinen per dag gemiddeld 39 in elke richting, eveneens hoger, veroorzaakt door uitbreiding van de dienstregeling, met name op zondag.
Het totale overzicht is opgenomen bij Documentatie onder Naleving / 2017.

Routeringsbesluit

De staatssecretaris heeft een ontwerp routeringsbesluit gepubliceerd. Dit om althans de mogelijkheid te creëren om bepaalde routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen af te dwingen als ten gevolge van de toepassing van Basisnet spoor op andere trajecten een te hoge waarde van het risicoplafond is ontstaan of dreigt te ontstaan. Het gevaar dreigt dat de staatssecretaris daarmee een middel in handen heeft om ook de Twentekanaallijn hiervoor in te zetten.
Daarom heeft het bestuur besloten om – mede namens de leden en sympathisanten – van de mogelijkheid gebruik te maken een standpunt te formuleren en kenbaar te maken.
Beide documenten staan ook in de map Documentatie.

Ook onze koepelorganisatie Rona heeft een standpunt geformuleerd en ingezonden, en wel gedateerd 26 augustus 2017. Zie de website van Rona via de map ‘Zuster’actiegroepen.

secretariaat

Onze secretaris, mevr. Y. Eibergen, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen omdat zij de komende tijd in het buitenland zal verblijven. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezetheid waarmee ze vanaf de start van AGH eind 2012 haar taak heeft ingevuld, en heeft dit vergezeld doen gaan van enig leesplezier naar keuze.
Het adres van het secretariaat is vanaf nu dat van de voorzitter,
ir. P. Koppen de Neve, Villapark 13, 7491 BT  Delden.