Nieuwsbrief juni 2013 AGH

Geplaatst op 13 juni 2013

AGH pub

Géén goederenvervoer op het spoor door Delden en Goor

Zoals u ongetwijfeld van vele kanten hebt gehoord, is de MER1 over de PHS-Goederenroute Oost-Nederland op 21 mei gepubliceerd.

U kunt deze milieueffectrapportage downloaden via deze link:  MER-1.

U kunt de stukken ook op het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor inzien.

Houdt u ook onze website www.twentekanaallijn.nl in de gaten!

MER1

De MER1 heeft de consequenties doorgerekend voor 1 resp. 2 goederenpaden (dit zijn 36 resp. 72 extra goederentreinen per etmaal) voor de vier alternatieven Kopmaken Deventer, Boog Bathmen West, Boog Bathmen Oost en onze Twentekanaallijn.  Het betreft studies met de uitkomsten op het gebied van geluid, milieu en de financiële consequenties per alternatief. Op grond hiervan en alle reacties vanuit het publiek zal de Minister in het najaar een keuze maken uit de vier alternatieven. Dit alternatief zal dan in de uitgebreide MER van 2016 verder worden uitgewerkt. Die MER betreft het gehele tracé Elst-Grensovergang Oldenzaal.

4 METER HOGE GELUIDSSCHERMEN

Voor de Twentekanaallijn, veruit het duurste alternatief, zou het betekenen dat de lijn over grote delen verdubbeld en geheel geëlektrificeerd (hoge bovenleidingen!) wordt. Omdat niet aan de geluidsnormen wordt voldaan, komen er door heel Delden en grote delen van Goor 4 meter (!) hoge geluidschermen. Ter vergelijking: de nok van een gewoon huis is ca. 6 meter hoog, dus Delden wordt geheel en Goor gedeeltelijk doormidden gesneden!

KOM NAAR DE INFORMATIEAVOND

Wij roepen onze leden en alle inwoners dan ook op om in groten getale naar de informatieavond te komen, die gehouden wordt in het gemeentehuis in Goor op donderdag 13 juni van 17:00-21:00. Het is een inloopavond met allerlei deskundigen van het ministerie I&M en Prorail. Er zal twee keer een plenaire presentatie gegeven worden (17:30 en 19:15) waarna u met uw vragen naar de diverse deskundigen wordt geleid. Op die avond zullen door ons flyers worden uitgedeeld om meer leden te werven. De teller staat nu op 160 leden.

MAAK BEZWAAR TEGEN HET GOEDERENVERVOER OP HET SPOOR DOOR DELDEN EN GOOR

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze, bij deze MER1 reactie genoemd, t/m 8 juli in te dienen. Dat kan via internet

Ondanks het machteloze gevoel dat ons bekruipt, dat al deze reacties toch door de minister terzijde worden geschoven, roepen we desondanks op om een reactie in te dienen. We kunnen daar later in het proces, dat nog jaren gaat duren, mogelijk op teruggrijpen.

Wij zullen u direct ná 13 juni een model reactie, met alle vragen die wij hebben , toesturen. U kunt dat mogelijk voor uw reactie gebruiken.

BASISNET LAAT 3000 WAGONS GEVAARLIJKE STOFFEN TOE OP ONS SPOOR IN DELDEN EN GOOR

Naast deze MER1 gebeuren er nog veel meer zaken die onze spoorlijn, woonplaatsen en omwonenden bedreigen. Zo wordt er op 2 juli een voltallig debat in de Eerste Kamer gehouden over het wetsontwerp Basisnet. Deze voorliggende wet Basisnet regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen o.a. over het spoor.

De plannen, die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd, leggen een plafond voor de Twentekanaallijn van maar liefst 3000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen per jaar. Dit betreft 1700 wagons LPG, 200 wagons ammoniak, 1050 wagons benzine, 50 wagons acrylonitril, 50 wagons fluorwaterstof. Het is wachten op een dodelijke treinramp à la Wetteren (België) waar acrylonotril weglekte in de riolering en oppervlaktewateren.

Voor de goede orde: als deze wet in werking treedt dan heeft dat niets met deze MER1 te maken, dan mogen deze stoffen zónder extra veiligheidsmaatregelen door Goor en Delden rijden. Ongelooflijk toch?! Wij proberen daar bij dat debat op de tribune aanwezig te zijn.

CAPROLACTAMTREIN RIJDT ONDER EEN TIJDELIJKE ONTHEFFING VAN WET SWUNG!

Verder blijkt dat we verkeerd zijn voorgelicht over de op 1 juli 2012 in werking getreden wet SWUNG, de wet die de geluidhinder regelt. Door deze wet werd de illegale Volvotrein opeens legaal en rijdt er nu voor het eerst sinds 1865 een goederentrein legaal over de Twentekanaallijn. Zoals nu blijkt is dit een ontheffing tot en met 2016 van rechtswege. Daar kan niet tegen in beroep gegaan worden, maar wij hebben juridische hulp ingeroepen of hier wel aan alle voorwaarden, in de wet genoemd, is voldaan. Wij houden u op de hoogte!

SUBSIDIE AANGEVRAAGD BIJ DE GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Omdat er bij serieuze juridische ondersteuning grote bedragen nodig zijn om het gebruik van advocaten te kunnen betalen, hebben we een subsidie aangevraagd bij de Raad en het College van B&W van Hof van Twente. We vinden dat we ook het algemeen belang van de Hof met onze acties dienen. We hebben daar nog geen antwoord op gekregen.

Tot slot verzoeken wij diegenen die hun contributie nog niet overgemaakt hebben dit zo spoedig mogelijk te doen: minimaal €10,00 overmaken op rekening 17 80 87 300 tnv. Actiegroep Hof van Twente.

U helpt ons zeer door deze mail door te sturen naar mensen die nog geen lid zijn, om hen te bewegen ook lid van de actiegroep te worden! De problematiek is zeer zorgelijk en bedreigend.

MANSVELD NEGEERT DE FEITEN EN ZIT OP HET VERKEERDE SPOOR!

Staatssecretaris Wilma Mansveld roept dan wel tijdens een bezoek in Hengelo dat het allemaal om emoties gaat en niet om de feiten: feit is dat alleen al door deze MER1 en Basisnet onze huizen aan het spoor onverkoopbaar zullen worden! Los van de algemene daling van de huizenprijzen zijn de aanwonenden extra gedupeerd door een waardedaling van wel 30-40%. Feit is bovendien dat er dit jaar voor het eerst sinds de aanleg in 1865 legaal een chemische goederentrein rijdt vanwege een wet SWUNG. Dat zijn feiten!

Een simpel mailtje met de adresgegevens naar agh@twentekanaallijn.nl is voldoende om lid te worden.

We hopen u allen te ontmoeten op donderdag 13 juni a.s. in het gemeentehuis in Goor.

PS Teken en steun het burgerinitiatief om deze problematiek op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen: ga daarvoor naar www.stichtingspoorhinder.nl

WEG MET DAT GOEDERENVERVOER OVER BESTAAND SPOOR !

AGH GAAT VOOR GOEDERENVERVOER OVER WATER EN SPOORLIJNEN BUITEN STEDEN EN DORPEN OM!