Voortgangsrapportage Betuweroute

Geplaatst op 17 juni 2015

De staatssecretaris heeft bij brief van 29 april 2015 de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vorderingen met betrekking tot de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het gebruik van de Betuweroute, maatregelen trillingshinder, implementatie van maatregelen en omgevingseffecten van omleidingen. De brief van de staatssecretaris is te downloaden bij Documentatie onder Derde spoor Zevenaar – Oberhausen.

Gevaarlijke stoffen 2014

Geplaatst op 25 augustus 2015

Achttien gemeenten in het oosten van het land hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) per brief d.d. 27 maart 2015 gevraagd de gemeenten aan het spoor zo snel mogelijk te informeren over de aantallen gevaarlijke stoffen die in 2014 met goederentreinen werden vervoerd. Uit Twente is de brief ondertekend door de gemeentebesturen van Rijssen-Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. De brief is verstuurd naar aanleiding van de Wet basisnet, die per 1 april van kracht wordt. Het basisnet geeft aan over welke routes gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.
De gemeenten constateren dat er in 2013 bijvoorbeeld meer brandbaar gas via het traject Amersfoort-Hengelo is vervoerd dan aanvankelijk werd gedacht. Ook noemen ze het vrijgeven van de feitelijke transportgegevens een ‘moeizaam traject’. Zo werden de cijfers over 2013 pas in het derde kwartaal van 2014 verstrekt. De gemeenten kunnen nog altijd niet beschikken over de statistieken van 2014.
Spoorbeheerder ProRail moet op grond van de nieuwe wet- en regelgeving de transportaantallen en de samenstelling van de treinen aan Mansveld rapporteren.

RIVM rapport over trillingsoverlast door treinverkeer

Geplaatst op 17 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bood op 23 februari het rapport ‘Wonen langs het spoor: gezondheidseffecten van trillingen door treinen’ aan de Tweede Kamer aan. Dit rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in op de resultaten van het onderzoek naar overlast van treintrillingen voor omwonenden langs het spoor. In Nederland liggen ongeveer 845.000 woonadressen binnen 300 meter afstand van het spoor. Ongeveer 20% van hen ondervindt ernstige hinder van de trillingen die treinen, vooral goederentreinen, veroorzaken. Staatssecretaris Mansveld vraagt het RIVM naar aanleiding van dit rapport een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee trillingen beter te voorspellen zijn bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur.
De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en het rapport zijn te downloaden onder Documentatie.

Staatssecretaris sluit voorlopig discussie Noordtak

Geplaatst op

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer bij brief van 4 februari gemeld dat de kosten voor aanleg van een Noordtak nader worden geraamd op € 1,5 mld. met een bandbreedte van € 300 mln. voor enkelspoor (en € 2,1 mld. bij dubbelspoor). Er komt geen MER naar de Noordtak omdat de staatssecretaris eerder heeft gekozen voor ‘kopmaken Deventer’ en zij geen onrust en onzekerheid voor inwoners van Oost-Nederland wil, waar met die keuze die onrust voor de komende jaren juist is weggenomen. Alleen als nieuwe actuele goederenvervoerprognoses hiertoe aanleiding geven, zal alsdan worden gezorgd voor tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar het Europese achterland.
De brief van de staatssecretaris is te downloaden onder Documentatie.

Naleving geluidproductieplafonds 2013

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben bij brief van 16 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2013 van ProRail alsmede hun standpunt hierover met de Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2013. Voor de TKL volgen hieruit geen nadere aandachtspunten. De brief en nota’s zijn te downloaden onder Documentatie / Naleving.

AGH gaat door!

Geplaatst op 18 maart 2015

Het bestuur heeft besloten de vereniging AGH te continueren ondanks het voor de Twentekanaallijn (TKL) gunstige besluit van de staatssecretaris. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid en gevaarlijke stoffen signaleren en melden aan gemeente en inspecties;
  2. contact houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer gewijzigd kan worden, verruimd wordt. In dit verband ook de vinger aan de pols houden bij een wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- en waterwegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt aangepast;
  3. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak van Betuweroutekwaliteit tussen Zevenaar en Oldenzaal niet dwars door woonkernen lopend, en in dat verband contact leggen en onderhouden met mogelijke actiegroepen in de Achterhoek opdat gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Algemene Ledenvergadering AGH in Goor

Geplaatst op 13 maart 2015

Op 12 februari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AGH gehouden, ditmaal in Goor. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier openen en desgewenst downloaden.

Reactie bestuur AGH op besluit 17 juni 2014

Geplaatst op 19 juni 2014

Met enige opluchting en gematigd optimisme heeft de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kennis genomen van het besluit van staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om niet te kiezen voor de variant Twentekanaallijn. De staatssecretaris heeft besloten dat deze variant thans is komen te vervallen, overigens evenals de spoorbogen bij Bathmen, door te kiezen voor de variant “Kopmaken Deventer”. (Brief aan de Tweede Kamer, ‘Besluiten PHS’, 17 juni 2014, p. 3).

Tegelijkertijd beseffen bestuur en leden van de AGH dat overlast en hinder van geluid, trilling en zichtbeleving langs de IJssellijn (Arnhem – Deventer) en de Twentelijn (Deventer – Almelo – Borne – Hengelo – Oldenzaal grens) onverminderd blijven bestaan voor de aan- en omwonenden langs deze spoortracés.

Piet Rademakers van de Belangenvereniging voor Bathmen merkte onzes inziens terecht op: “Een betere oplossing is een gescheiden lijn voor goederenvervoer, een nieuwe Noordtak van de Betuweroute.” Dit is ook volgens AGH de enige toekomstbestendige oplossing, mits niet door woonkernen, zorgvuldig ingepast in het landschap en omkleed met de nodige maatregelen voor omwonenden.

Onze geslaagde bierkrattenprotest tegen een eventuele spoormuur door Delden op 7 september 2013 , de stickeractie vanaf 6 februari 2014 en  de pleinmanifestatie met politici en burgers in Goor van 24 mei 2014 hebben een bescheiden bijdrage mogen leveren aan het inzicht van ambtenaren, bestuur en politiek dat onze Twentekanaallijn op geen enkele wijze geschikt is voor structureel, intensief goederenvervoer per spoor.

Wij danken onze talrijke leden, sympathisanten, bevriende actiegroepen en stichtingen voor het behaalde resultaat en hun steun in de afgelopen jaren en de toekomst.

Wij blijven als groeiende actiegroep echter waakzaam en strijdbaar.

Nog steeds rijdt een zeker – weliswaar door Basisnet Spoor en SWUNG beperkt – aantal goederentreinen over onze enkelspoorse lijn. De strijd is nog lang niet gestreden, ook niet voor ons omwonenden van de Twentekanaallijn.

Delden – Goor, 18 juni 2014,

Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH).

Lees meer

Impressie AGH-protestmanifestatie in Goor

Geplaatst op
Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

 

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

GOOR/HOF VAN TWENTE – Op zaterdagmiddag 24 mei jl. organiseerde vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente een geslaagde ultieme protestmanifestatie voor het besluit door staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA). “Geen Berlijnse Muur door de natuur” en “Doe Goor dit niet aan” – “Doe Delden dit niet aan” – “De Haagse spoorpolitiek, maakt aanwonenden doodziek”. De massaal toegestroomde inwoners uit de kleine steden van de Hof van Twente, Lochem, Zutphen, Eefde en Hengelo-West lieten geen misverstanden over hun houding bestaan tijdens de grootschalige protestbetoging op het stationsplein bij medisch centrum De Oliphant in Goor.

Lees meer

Demonstratie protest zaterdag 24 mei in Goor breed aangekondigd!

Geplaatst op 19 mei 2014

  Lees meer