Trillingen

Geplaatst op 6 juli 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail verzocht mogelijke maatregelen ter beperking van trillingshinder vanwege het spoorgebruik en de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de praktijk in beeld te brengen. In dat verband is door ProRail / Grontmij een maatregelencatalogus opgesteld, die 8 januari 2016 is gepubliceerd. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om maatregelen tegen het ontstaan en de transmissie van trillingen vanwege het spoorgebruik te treffen. Het onderzoek bestaat uit een (inter)nationale inventarisatie van bestaande technieken. De maatregelencatalogus is een database die op een gestructureerde wijze inzicht in de beschikbare technieken, de producteigenschappen, de effectiviteit van de maatregelen en de toepassingsmogelijkheden van de trillingreducerende maatregelen biedt. De catalogus bevat technische maatregelen ter beperking van trillingshinder. Op grond van de huidige wet- en regelgeving kunnen door ProRail immers alleen maatregelen getroffen worden die betrekking hebben op de infrastructuur en de bodem in de nabijheid van het spoor. Procesmaatregelen die betrekking hebben op het materieel of het spoorgebruik (bijvoorbeeld aanpassen van routering, snelheidsreductie) alsmede technische maatregelen aan het rijdend materieel (bijvoorbeeld aanpassen van vering van wagons en rijtuigen) kan ProRail niet afdwingen bij vervoerders op het spoor. Deze vallen derhalve buiten dit onderzoek.

Voorts heeft het RIvM een Notitie Trillingen opgesteld en d.d. 6 november 2015 gestuurd aan de Directie Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie IenM. Zie bij Documentatie onder Trillingen.

Eerder verschenen van het RIvM over dit onderwerp de rapporten Gezondheidseffecten van trillingen door treinen; een review (2013) en Wonen langs het spoor; gezondheidseffecten trillingen van treinen (2014). Deze zijn ook te downloaden bij Documentatie onder Trillingen.