(Voorlopig) geen accutrein en geen elektrificatie

Geplaatst op 17 juli 2023

Uit NieuwsuitDelden.nl

In september 2022 leken alle seinen op groen te staan voor een accutrein op het traject Zutphen – Oldenzaal. Nog geen jaar later blijken deze plannen helemaal van de baan. Ook het elektrificeren van het traject langs Delden is nu ineens ver weg. Deze optie blijkt weliswaar veel voordelen te hebben ten opzichten van de accutrein, maar het rijk heeft aangegeven de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar te hebben voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van het traject Zutphen-Oldenzaal.

De treinen op de Blauwnetverbindingen Zutphen-Oldenzaal naderen het einde van hun levensduur. De provincie wil het traject dan ook graag verduurzamen. Het was daarom de bedoeling dat tijdens de volgende kortlopende concessie (Arriva vanaf december 2023) gewerkt zou worden aan de verduurzaming van de treinverbinding. Al voordat de maximale toezegging van 5 jaar verstreken is, zouden er dan accutreinen of elektrische treinen langs Delden moeten rijden.

Aanvankelijk had de accutrein dus de voorkeur, maar uit nader onderzoek blijkt dat er de nodige nadelen aan kleven. Zo zijn de risico’s groter dan bij een elektrische trein omdat het een relatief nieuwe techniek betreft. Een accutrein zou voor de start van de nieuwe concessie ook niet haalbaar zijn en daarmee zou de continuïteit van de exploitatie onder druk komen te staan. Verder is de investering voor elektrificatie van het spoor weliswaar hoger (90-130 miljoen) maar hierna kan er jaarlijks 3,5 miljoen bespaard worden op de exploitatie. Dit in vergelijking tot de kleinere besparing of zelfs toename van exploitatiekosten bij de inzet van batterijtreinen. Tot slot biedt elektrificatie een netwerkvoordeel wanneer op alle regionale spoorlijnen elektrische treinen rijden. Dit komt ten goede aan de toekomstvastheid van het spoornetwerk (bv. uitwisselbaar materieel).

Kort na het bestuurlijke overleg waarbij de projectpartijen ingestemd hebben met de conclusies en het advies van de projectgroep, kwam het Rijk met de mededeling dat er de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar zijn voor een Rijksbijdrage aan de verduurzaming van Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg. Ook voor het opstarten van de noodzakelijke volgende stap, een planuitwerking door ProRail, zijn geen middelen beschikbaar. Gevolg van deze opstelling van het ministerie is dat aan de verduurzaming geen vervolg kan worden gegeven.

GS: “Met een aflopende concessie in het vooruitzicht en treinen die het einde van hun technische levensduur rap naderen, is het gevolg van de opstelling van IenW dat de provincies óf zelf aan de aan de lat staan voor hoge kosten om de hoofdspoorweginfrastructuur te verbeteren, óf in de nieuwe concessies nieuwe dieseltreinen voorschrijven die vervolgens nog 30 jaar blijven rijden. Het is voor Overijssel van belang dat de continuïteit van het treinvervoer op een toekomstbestendige wijze overeind blijft. Wij denken dat een nieuwe aanbesteding alleen succesvol kan worden met inzet van elektrische treinen. Verder past opnieuw 30 jaar lang met dieseltreinen rijden niet in de afspraken van het Klimaatakkoord. Daarom wil het College van Gedeputeerde Staten de impasse doorbreken en het initiatief nemen voor het verder voorbereiden van elektrificatie van in ieder geval de volledig Overijsselse spoorverbinding Almelo-Hardenberg.” Dit lijkt in te houden dat er op het traject langs Delden voorlopig geen actie wordt ondernomen.